Deze feestdagen, laat zien dat je om me geeft

MVO-beleid

Inleiding

"Maatschappelijk verantwoord ondernemen" (MVO) is een manier van zakendoen waarbij bedrijven zichtbaar bijdragen aan het maatschappelijk welzijn. De essentie van MVO is het integreren van economische, milieu- en sociale doelstellingen in de activiteiten en groei van het bedrijf. MVO is de manier waarop een organisatie over haar relaties met de samenleving nadenkt en deze ontwikkelt ten behoeve van het algemeen belang. MVO toont aan dat een organisatie zich ertoe verbindt de middelen die zij heeft gebruikt om te floreren, terug te geven aan de gemeenschap door passende bedrijfsprocessen en -strategieën toe te passen. Het belangrijkste doel van het MVO-beleid is van MVO een essentieel bedrijfsproces voor de duurzame ontwikkeling van de samenleving te maken. Met het oog op de wederzijdse verwezenlijking van deze doelstelling bevat de wet bepalingen betreffende de verplichte naleving van de praktijken inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen door de voorgeschreven klassen van bedrijven.

Duurzaam ondernemen

Bij Nreach Online Services Private Limited (Xoxoday) streven we ernaar om de duurzaamheidsfunctie van bedrijven (waaronder MVO, klimaatverandering en positieve actie) te behandelen als een intrinsiek en essentieel onderdeel van het zakendoen.

Xoxoday zal de vaardigheden en competenties, de financiële en personele middelen, en de infrastructuur en relaties van het bedrijf inzetten om uit te blinken en de maatschappelijke impact te maximaliseren. Dit zorgt ervoor dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) profiteert van de zakelijke activiteiten van het bedrijf, terwijl het ook de gemeenschappen dient die raakvlakken hebben met die zakelijke activiteiten.

Activiteiten

Het beleid erkent dat CSR niet louter naleving is; het is een verbintenis om zich in te zetten voor het maatschappelijk welzijn door middel van activiteiten die het maatschappelijk welzijn verbeteren in overeenstemming met een of meer van de volgende aandachtsgebieden zoals gemeld onder Sectie 135 van de Companies Act 2013, Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 en Schedule VII van de Companies Act, 2013:

 • Uitroeiing van armoede, honger en ondervoeding, bevordering van de gezondheidszorg, met inbegrip van preventieve gezondheidszorg en sanitaire voorzieningen, een bijdrage aan de Swach Bharat Kosh die door de centrale regering is opgezet voor de bevordering van sanitaire voorzieningen en de beschikbaarstelling van veilig drinkwater;
 • Bevordering van onderwijs, met inbegrip van speciaal onderwijs en vaardigheden ter bevordering van de werkgelegenheid, voor kinderen, vrouwen, ouderen en anders-validen, en bevordering van projecten ter verbetering van de middelen van bestaan;
 • Bevordering van gendergelijkheid, emancipatie van vrouwen, oprichting van tehuizen en opvangtehuizen voor vrouwen en wezen; oprichting van bejaardentehuizen en dagverzorgingscentra en andere soortgelijke faciliteiten voor ouderen en maatregelen ter vermindering van de ongelijkheid waarmee sociaal en economisch achtergestelde groepen te kampen hebben;
 • Zorgen voor milieuduurzaamheid, ecologisch evenwicht, bescherming van flora en fauna, dierenwelzijn, agrobosbouw, behoud van natuurlijke hulpbronnen en handhaving van de kwaliteit van bodem, lucht en water, met inbegrip van een bijdrage aan het Clean Ganga Fund dat door de centrale regering is ingesteld voor de verjonging van de rivier de Ganga;
 • Bescherming van het nationaal erfgoed, kunst en cultuur, inclusief restauratie van gebouwen en locaties van historisch belang en kunstwerken; het opzetten van openbare bibliotheken; bevordering en ontwikkeling van traditionele kunst en ambachten;
 • Maatregelen ten gunste van veteranen van de strijdkrachten, oorlogsweduwen en van hen afhankelijke personen;
 • Opleiding ter bevordering van plattelandssporten, nationaal erkende sporten, Paralympische sporten en Olympische sporten;
 • Bijdrage aan het National Relief Fund van de premier of enig ander fonds dat door de centrale regering is ingesteld voor sociaal-economische ontwikkeling en hulp aan en welzijn van de Scheduled Castes, de Scheduled Tribes, andere achtergestelde klassen, minderheden en vrouwen;
 • Bijdragen of fondsen die worden verstrekt aan technologie-incubatoren die gevestigd zijn in academische instellingen die door de centrale overheid worden goedgekeurd;
 • Projecten voor plattelandsontwikkeling.
 • Ontwikkeling van sloppenwijken.
 • rampenbeheersing, met inbegrip van hulpverlening, rehabilitatie en wederopbouwactiviteiten; en
 • Andere activiteiten binnen het toepassingsgebied van Schedule VII van de wet die het CSR-comité geschikt acht

MVO-activiteiten worden ondernomen als projecten, programma's of activiteiten (nieuwe of lopende), met uitzondering van activiteiten die worden ondernomen in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening van de onderneming.

Geografische focus

Xoxoday heeft niet alleen een aanzienlijke geografische focus in de staat Karnataka, maar zal zich ook zonder enige terughoudendheid op andere regio's richten als en wanneer de noodzaak zich voordoet, rekening houdend met zijn MVO-beleidskader voor bereik en ondersteuning.

In overeenstemming met de Companies Act, 2013

Het MVO-beleid van de onderneming is afgestemd op de volgende richtlijnen:

 • De vereisten van artikel 135 van de Companies Act 2013 en de bijbehorende regels
 • Bijlage VII van de Companies Act, 2013

 Besteedt 

De onderneming besteedt ten minste 2% van haar gemiddelde nettowinst van de drie voorgaande boekjaren aan haar MVO-activiteiten, waaronder niet begrepen investeringen in projecten die als gewone bedrijfsuitoefening worden beschouwd.

Eventuele overschotten die voortvloeien uit MVO-projecten, -programma's of -activiteiten maken geen deel uit van de bedrijfswinsten van de onderneming.

Uitvoeringsmechanisme

De onderneming zal haar MVO-initiatieven uitvoeren door haar interne teams/vrijwilligersactiviteiten te combineren met partnerschappen met niet-gouvernementele organisaties (NGO's) en gerenommeerde instituten en andere partnerorganisaties die over competenties op het betrokken gebied beschikken.

Controlemechanisme

Elk van de MVO-projecten en -programma's zal een duidelijk omschreven output hebben. De voortgang zal regelmatig of volgens een voor de verschillende projecten vastgesteld tijdschema door het CSR-comité worden geëvalueerd en gerapporteerd.

laadlogo