Deze feestdagen, laat zien dat je om me geeft

Privacybeleid

Laatst gewijzigd - 21 juni 2022

Inleiding

Uw privacy is belangrijk voor ons !!

Xoxoday is toegewijd aan het respecteren van uw privacy tijdens het gebruik van onze website en producten. Dit Xoxoday Privacybeleid ("Beleid") definieert de vereisten om naleving te waarborgen van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensprivacy die van toepassing is op het verzamelen, gebruiken en overdragen door Xoxoday van Persoonsgegevens en Gevoelige Persoonsgegevens voor informatie die door ons over u wordt verzameld.

Deze website wordt beheerd door Nreach Online Services Private Limited, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ook wel aangeduid als Xoxoday ("wij", "ons" of "onze"). Dit privacybeleid ("Beleid") legt uit hoe wij informatie over onze gebruikers verzamelen, gebruiken en openbaar maken wanneer u onze mobiele applicatie (de "App"), onze website (de "Site") en andere online producten en diensten gebruikt die naar dit Beleid linken (gezamenlijk de "Service"). Wij verwijzen in dit Beleid naar onze gebruikers als "Gebruiker," "u," of "uw," en wij verwijzen ook naar gebruikers als, "Potentiële klanten" om degenen aan te duiden die onze site bezoeken of informatie aanvragen met betrekking tot onze Diensten, "Customer Company" om onze organisatorische klant aan te duiden, en "Werknemer Gebruiker" om individuele werknemers van Customer Company aan te duiden die gebruikers zijn van de App, de Site, en de Dienst via hun werkgever. 

Door gebruik te maken van de Dienst stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit Beleid. Het beschermen van de privacyrechten van betrokkenen en het beschermen van hun Persoonsgegevens wordt nu behandeld als een basisrecht van een individu en een wettelijke vereiste in vele delen van de wereld, zijnde een wereldwijde organisatie, respecteert de privacy van betrokkenen en is toegewijd aan het naleven van de toepasselijke data privacy wetten en wetgevingen (inclusief maar niet beperkt tot EU Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679, California Consumer Privacy Act/California Privacy Rights Act, The Privacy Act 1988 (Australië) Data Protection Act 2018 (Verenigd Koninkrijk), Information Technology Act 2000 gelezen samen met de Information Technology (Reasonable Security Practices and Procedures and Sensitive Personal Data or Information) Rules, 2011 en andere toepasselijke privacywetten voor zover deze van toepassing zijn op de gegevensverwerking en bedrijfsvoering van Xoxoday) (de "Data Privacy Laws").

Wij nemen uw privacy serieus. Als u vragen hebt over dit beleid of over privacy bij Xoxoday, neem dan contact met ons op via [email protected].

Dit privacybeleid beschrijft:

 • De informatie die wij verzamelen, hoe wij dat doen en de doeleinden van onze verzameling.
 • Hoe wij dergelijke informatie gebruiken en met wie wij deze delen.
 • Hoe u toegang kunt krijgen tot dergelijke informatie en deze kunt bijwerken.
 • De keuzes die u kunt maken over hoe wij uw informatie verzamelen, gebruiken en delen.
 • Hoe beschermen wij de informatie die wij over u opslaan
 • Aggregeren of scrapen van inhoud, gegevens of andere informatie van de Website om deze samen te voegen of te tonen met materiaal van andere sites of op een secundaire site zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 • Indien u toegang verkrijgt tot onze Diensten via een site van een derde partij, kan het zijn dat u ook de servicevoorwaarden en het privacybeleid van die derde partij dient te lezen en te accepteren.

Definities

De betekenis van een aantal in het beleid gebruikte termen wordt hieronder toegelicht:

 • Persoonsgegevens :
  Alle informatie over "de betrokkene" die redelijkerwijs in verband kan worden gebracht met of kan worden gekoppeld aan een identificeerbare natuurlijke persoon of eenieder kan omvatten die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator, dan wel van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 • Persoonlijke informatie (alleen van toepassing op inwoners van Californië) :
  Informatie met betrekking tot inwoners van Californië die een bepaalde consument of een bepaald huishouden identificeert, daarmee verband houdt, beschrijft, redelijkerwijs in verband kan worden gebracht of redelijkerwijs, direct of indirect, aan een bepaalde consument of een bepaald huishouden kan worden gekoppeld, maar omvat geen informatie die rechtmatig beschikbaar is gesteld uit federale, staats- of lokale overheidsbestanden, noch omvat het "geanonimiseerde" of "geaggregeerde klanteninformatie" zoals deze termen zijn gedefinieerd in overeenstemming met de California Consumer Privacy Act/California Privacy Rights Act (CCPA/CPRA).

 • Gevoelige persoonsgegevens :
  Gedefinieerd als alle informatie waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, of het lidmaatschap van een vakvereniging van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon blijkt, alsook de verwerking van genetische informatie, biometrische informatie om een natuurlijke persoon eenduidig te identificeren, gegevens over gezondheid, of informatie over iemands seksleven of seksuele geaardheid, en gegevens in verband met overtredingen of strafrechtelijke veroordelingen.

  Met betrekking tot inwoners van Californië omvat de term, naast het voorgaande, ook nationale afkomst of voorouders, seksuele geaardheid, geslacht (met inbegrip van geslacht, geslachtsidentiteit en geslachtsexpressie), zwangerschap, bevalling en daarmee samenhangende medische omstandigheden, leeftijd, lichamelijke of geestelijke handicap, veteranenstatus, genetische informatie en staatsburgerschap.

 • Verwerken, Verwerken, Verwerken of Verwerken :
  Elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of Persoonsgegevens of Gevoelige Persoonsgegevens of verzamelingen van Persoonsgegevens of Persoonsgegevens of Gevoelige Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens.

 • Toestemming :
  Elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting van de betrokkene waarmee de Verwerking van zijn Persoonsgegevens, Persoonsgegevens en/of Gevoelige Persoonsgegevens door middel van een verklaring of door een duidelijke bevestigende handeling, instemt met de Verwerking van zijn Persoonsgegevens, Persoonsgegevens en/of Gevoelige Persoonsgegevens.

 • Data Subject :
  Heeft betrekking op een bepaalde natuurlijke persoon (d.w.z. een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben. In het geval van een minderjarige/individu met een verstandelijke beperking wordt de betrokkene vertegenwoordigd door een wettelijke vertegenwoordiger (ouder/voogd).

  Voor de duidelijkheid van dit Beleid wordt onder "Betrokkene" verstaan: huidige en voormalige werknemers van Xoxoday, potentiële kandidaten, huidig, potentieel en voormalig personeel van klanten, huidig en voormalig personeel van partners/leveranciers, websitebezoekers, onderaannemers en bezoekers.

  Xoxoday verzamelt geen Persoonsgegevens/Persoonlijke informatie en Gevoelige persoonlijke informatie van betrokkenen die jonger zijn dan 18 jaar. Voor het doel van CCPA/CPRA, omvat Data Subjects inwoners van Californië.

 • Data Controller :
  Een persoon of organisatie die (alleen, gezamenlijk of gezamenlijk) bepaalt voor welke doeleinden en op welke wijze Persoonsgegevens worden of zullen worden Verwerkt. In het kader van dit Beleid betekenen verwijzingen naar Gegevensverwerker verwijzingen naar Xoxoday en aan haar gelieerde ondernemingen, waar van toepassing.

 • Gegevensverwerker :
  is een persoon of organisatie die de Persoonsgegevens verwerkt namens en in opdracht van de Gegevensverwerker.

 • Derde :
  Met betrekking tot Persoonsgegevens of Persoonlijke informatie of Gevoelige Persoonsgegevens wordt onder "derde " verstaan: elke andere persoon dan de betrokkene, de verantwoordelijke voor de verwerking, of een gegevensverwerker of andere persoon die gemachtigd is om voor de verantwoordelijke gegevens te verwerken.

Persoonlijke informatie die wij verzamelen en verwerken en hoe wij die gebruiken

Informatie die wij verzamelen van klantbedrijf

Wanneer een klant bedrijf aangeeft interesse te hebben in onze Service, verzamelen wij de volgende informatie via ons inschrijfformulier: volledige naam, e-mail adres, bedrijfsnaam en telefoonnummer. Wij verzamelen deze informatie via een landingspagina waartoe een geïnteresseerd klantenbedrijf toegang kan krijgen via formulieren op verschillende gidsdiensten die in onze Derdenaanbieder worden beschreven.

Persoonlijke gegevens die wij van werknemers verzamelen

Wij verzamelen human resource ("HR") informatie, en andere informatie over Gebruikers van de Werknemer, van het Klantenbedrijf, en naar keuze van het Klantenbedrijf, zoals: volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer of enige andere informatie die van tijd tot tijd vereist kan zijn. Deze gegevens worden door de HR-afdeling van het klantbedrijf direct of indirect verstrekt door Xoxoday toe te staan om klantensystemen zoals HRMS, Single sign on-systemen etc. te koppelen, en worden in ons systeem geladen en onderhouden om analyses mogelijk te maken. Zoals hierboven vermeld, verzamelen wij bepaalde HR-informatie over Gebruikers van Werknemers rechtstreeks van het Klantbedrijf. 

Wanneer Werknemer Gebruikers enquêtes beantwoorden of deelnemen aan gesprekken met collega's op de App, Site of Systeem door te stemmen op enquêtes of deel te nemen aan tekst gesprekken tussen collega's, verzamelen wij de meningen van Werknemer Gebruikers. Stemmen of opmerkingen van Werknemers zijn gekoppeld aan hun auteurs. Wanneer een Gebruiker onze Site bezoekt, gebruiken wij bepaalde trackinggegevens ("Trackinggegevens"). Wij gebruiken Google Analytics en Freshdesk voor Tracking Informatie.

De volgende Tracking Informatie wordt verzameld: emailadres, apparaat ID, IP-adres. Wij verzamelen uw e-mailadres, IP-adressen en apparaatgegevens, rechtstreeks door opname van hun sdk/pixel of enige andere informatie die van tijd tot tijd vereist kan zijn. Tracking Informatie wordt verzameld via de Site en onze web-applicaties, alsmede via onze iOS en android implementaties.

Betalingsinformatie

Als een derde partij niet namens u betaalt voor de service, verzamelen wij de facturerings- en financiële gegevens die nodig zijn om uw kosten te verwerken voor Xoxoday-services waarvoor betaling is vereist, waaronder mogelijk uw post- en e-mailadressen. Xoxoday kan ook de facturerings- en betalingsinformatie ontvangen die u verstrekt wanneer uw aankoop wordt verwerkt door een andere partij, zoals Paypal etc. Onze Algemene Voorwaarden leggen ons beleid en onze voorwaarden uit met betrekking tot onze kosten en factureringspraktijken. Houd er rekening mee dat het aanmaken van een account bij een derde partij betalingsverwerker, zoals Paypal etc, ook onderhevig kan zijn aan aanvullend beleid.

Technische en gebruiksinformatie

Wanneer u onze websites bezoekt of onze Diensten gebruikt, verzamelen wij -

 1. Bepaalde technische informatie over uw mobiele apparaat of computersysteem, met inbegrip van het IP-adres en de ID van het mobiele apparaat; en
 2. Gebruiksstatistieken over uw interacties met de Dienst. Deze informatie wordt doorgaans verzameld met behulp van server logbestanden of web logbestanden ("Logbestanden"), software development kits voor mobiele apparaten en trackingtechnologieën zoals browsercookies om bepaalde soorten technische informatie te verzamelen en te analyseren. Sommige van de cookies die de Dienst op uw computer plaatst zijn gekoppeld aan uw gebruikers ID nummer(s).

Cookies en geautomatiseerde gegevensverzameling

Wanneer u de Dienst bezoekt, verzamelen wij bepaalde technische informatie om -

 1. Het gebruik van onze sites en diensten te analyseren;
 2. een meer gepersonaliseerde ervaring te bieden; en 
 3. Beheer getuigenissen.
 4. U kunt uw webbrowser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd over pogingen om cookies op uw computer te plaatsen of het soort cookies dat u toestaat te beperken.

 

Andere bronnen

We kunnen informatie verzamelen of ontvangen van andere bronnen, waaronder externe informatieleveranciers. Deze informatie zal worden gebruikt om uw profiel aan te vullen - in de eerste plaats om u en uw vrienden te helpen contact te leggen. Het zal worden gecombineerd met andere informatie die wij verzamelen.

Hoe wij de door ons verzamelde informatie gebruiken

In het algemeen verzamelen, bewaren en gebruiken wij uw informatie om u een veilige, vlotte, efficiënte en aangepaste ervaring te bieden. Zo kunnen wij bijvoorbeeld informatie die wij van u hebben verzameld op een of meer van de volgende manieren gebruiken:

 • Onze Dienst te verlenen, te onderhouden en te verbeteren.
 • de Service te verlenen en te leveren die het Klantenbedrijf aanvraagt en configureert, transacties te verwerken en u gerelateerde informatie te sturen, met inbegrip van bevestigingen.
 • Onderzoek systeemkwesties die van invloed zijn op ons vermogen om de Dienst aan Gebruikers te verlenen.
 • U technische kennisgevingen, updates, bevestigingen, beveiligingswaarschuwingen en ondersteunings- en administratieve berichten te sturen.
 • Reageren op uw opmerkingen, vragen en verzoeken en klantenservice verlenen.
 • Met u te communiceren over producten, diensten, aanbiedingen, promoties, beloningen en evenementen die door Xoxoday en anderen worden aangeboden, en nieuws en informatie te verstrekken waarvan wij denken dat die voor u van belang zijn.
 • Het monitoren en analyseren van trends, gebruik en activiteiten in verband met onze Dienst en het verbeteren en personaliseren van de Dienst.
 • De Dienst, inhoud of functies te personaliseren en te verbeteren op basis van gebruikersprofielen of interesses.
 • koppelen of combineren met informatie die wij van anderen krijgen om meer inzicht te krijgen in uw behoeften en u beter van dienst te kunnen zijn.
 • Verbindt u met andere gebruikers in uw Contacten.

Wij zullen geen Persoonsgegevens verkopen, verhuren of delen met derden buiten ons bedrijf zonder uw toestemming, behalve op de volgende manieren:

Wetshandhaving en interne operaties

Persoonsgegevens kunnen worden verstrekt indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien wij te goeder trouw menen dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is.

 1. Om te reageren op claims die tegen Xoxoday worden ingediend of om te voldoen aan de wettelijke procedure (bijvoorbeeld verzoeken tot inzage, dagvaardingen of bevelschriften);
 2. Om ons beleid en onze overeenkomsten met gebruikers af te dwingen of te beheren.
 3. Voor fraudepreventie, risicobeoordeling, onderzoek, klantenondersteuning, productontwikkeling en de-bugging doeleinden; of
 4. Om de rechten, eigendom of veiligheid van Xoxoday, haar gebruikers of leden van het algemene publiek te beschermen. 
 5. Wij zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om gebruikers op de hoogte te brengen van verzoeken om gegevens van rechtshandhavingsinstanties of rechterlijke instanties, tenzij de wet anders verbiedt.
 6. Niets in dit Privacybeleid is echter bedoeld als beperking van eventuele juridische verweermiddelen of bezwaren die u kunt hebben tegen een verzoek van een derde partij om openbaarmaking van uw informatie af te dwingen.

Ontvangers van gegevens, overdracht en openbaarmaking van persoonlijke informatie

Xoxoday deelt uw Persoonsgegevens niet met derden voor hun direct marketing doeleinden

Wij behouden ons het recht voor uw Persoonlijke Informatie te gebruiken of openbaar te maken indien de wet dit vereist of indien wij redelijkerwijs menen dat gebruik of openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of die van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken, of te voldoen aan een wet, gerechtelijk bevel of juridisch proces.

Bedrijfsoverdracht

Xoxoday kan sommige of al haar activa, inclusief uw Persoonsgegevens, verkopen, overdragen of anderszins delen in verband met een fusie, overname, reorganisatie of verkoop van activa of in het geval van een faillissement. In dergelijke omstandigheden zal Xoxoday commercieel redelijke inspanningen leveren om haar gebruikers te informeren indien hun persoonsgegevens zullen worden bekendgemaakt of overgedragen en/of onderworpen zullen worden aan een ander privacybeleid.

Derde - partijen 

Wij sluiten soms contracten met andere bedrijven en personen om namens ons functies of diensten uit te voeren, zoals het onderhoud van software, het hosten van gegevens, het verzenden van e-mailberichten, enz. Wij moeten uw Persoonsgegevens noodzakelijkerwijs delen met dergelijke derden om hun functies te kunnen uitvoeren. Wij nemen de nodige stappen om ervoor te zorgen dat deze partijen de bescherming van uw privacy net zo serieus nemen als wij, waaronder het aangaan van Addendum(s) Gegevensverwerking, EU-modelclausules en/of ervoor zorgen dat deze derde partijen een EU-VS en Zwitsers-VS Privacy Shield-certificaat hebben.

Hoe worden mijn gegevens beschermd?

Wij hebben redelijke administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, vernietiging of wijziging. Bijvoorbeeld:

 • SSL-versleuteling (https) wanneer wij persoonsgegevens behandelen. Persoonsgegevens worden versleuteld tijdens het vervoer met behulp van https/ssl/tls en versleuteld in rust. Onze database is versleuteld, en gegevens die via sftp worden overgebracht, zijn versleuteld met PGP.
 • Wachtwoordbeveiliging op uw account.
 • Roterende verificatiecodes voor toegang door sommige partijen.
 • De gegevens worden bewaard op beveiligde, gecodeerde servers.
 • Beperking van de toegang van het personeel tot Persoonsgegevens, beschermd door wachtwoordlogs en tweefactorauthenticatie.
 • Niet-openbaarmakingsovereenkomsten met verkopers
 • Regelmatige opleiding van het personeel inzake privacy en veiligheid

Bewaring en verwijdering van persoonsgegevens of persoonlijke informatie

1. Gebruikersgegevens: 7 jaar vanaf de datum van beëindiging van het contract
2. Werknemersgegevens: 8 jaar volgens de Indiase vennootschapswet
3. Financiële gegevens: 8 jaar volgens de Indiase vennootschapswet
4. Audit logs: 1 jaar
5. Andere records: 3 jaar

Persoonlijke gegevens van kinderen

Wij verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 16 jaar. Als u jonger bent dan 16 jaar, verstrek dan geen persoonlijke informatie via onze Websites of Diensten. 

Wij moedigen ouders en wettelijke voogden aan het internetgebruik van hun kinderen te controleren en te helpen dit beleid te handhaven door hun kinderen te instrueren nooit persoonlijke informatie via de Websites of Diensten te verstrekken zonder hun toestemming. Als u reden hebt om aan te nemen dat een kind jonger dan 16 jaar via de Websites of Diensten persoonlijke informatie aan ons heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via [email protected], en wij zullen commercieel gezien redelijke inspanningen leveren om die informatie te verwijderen.

Uw rechten met betrekking tot uw informatie

 • Toegang: U hebt recht op toegang tot informatie over de persoonsgegevens die wij over u bewaren.
 • Recht om te worden geïnformeerd over de gegevens die wij verzamelen, verwerken en bewaren.
 • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Rectificatie: U hebt het recht om rectificatie te vragen van onnauwkeurige persoonsgegevens die over u worden bewaard.
 • Wissen: Voor zover de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming dit toestaat, hebt u het recht te verzoeken om wissing van de persoonsgegevens die wij over u bewaren.
 • Verzoek tot beperking van de verwerking: Hiermee kunt u verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te beperken.
 • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering
 • Portabiliteit: U hebt het recht om uw persoonsgegevens te verkrijgen zodat u ze opnieuw kunt gebruiken.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, stuurt u een e-mail naar [email protected]

Californische privacyrechten

Volgens de California Consumer Privacy Act van 2018/California Privacy Rights Act ("CCPA/CPRA") -...

Als u een inwoner van Californië bent, hebt u de rechten die in deze paragraaf worden beschreven. Als u een inwoner van Californië bent en er zijn conflicten tussen deze paragraaf en een andere bepaling van dit Beleid, dan geldt het gedeelte dat uw Persoonsgegevens beter beschermt. Als u vragen hebt over deze sectie of over de vraag of een van de volgende bepalingen op u van toepassing is, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]

Toegang

U hebt het recht om bepaalde informatie op te vragen over onze verzameling en ons gebruik van uw Persoonsgegevens gedurende de afgelopen 12 maanden. Wij zullen u de volgende informatie verstrekken:

 1. De categorieën van Persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld.
 2. De categorieën van bronnen waaruit die Persoonsgegevens zijn verzameld.
 3. Het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen of verkopen van uw Persoonsgegevens.
 4. de categorieën van derden met wie wij uw Persoonsgegevens hebben gedeeld; en
 5. De specifieke Persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld.

Indien wij uw Persoonsgegevens in de afgelopen 12 maanden voor zakelijke doeleinden hebben vrijgegeven, zullen wij de categorieën Persoonsgegevens identificeren die zijn gedeeld met elke categorie van derde ontvangers conform de CCPA/CPRA.


Schrapping

U hebt het recht om te verzoeken dat wij de Persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld, verwijderen. Onder de California Consumer Privacy Act van 2018/California Privacy Rights Act ("CCPA/CPRA"), is dit recht onderhevig aan bepaalde uitzonderingen. Zo kan het bijvoorbeeld nodig zijn dat wij uw Persoonsgegevens bewaren om u de Diensten te leveren of een transactie of andere actie te voltooien die u hebt aangevraagd. Als uw verzoek tot verwijdering onder een van deze uitzonderingen valt, kunnen wij uw verzoek tot verwijdering weigeren.


Uitoefening van uw rechten

Om de hierboven beschreven rechten uit te oefenen, moet u ons een verzoek sturen dat

(1) voldoende informatie bevat om ons in staat te stellen te verifiëren dat u de persoon bent over wie wij Persoonsgegevens hebben verzameld (hiervoor moet u een e-mail sturen vanaf het account in kwestie of uw inloggegevens), en

(2) uw verzoek voldoende gedetailleerd beschrijft zodat wij het kunnen begrijpen, beoordelen en beantwoorden. Elk verzoek dat aan beide criteria voldoet, wordt beschouwd als een "geldig verzoek". Wij kunnen niet ingaan op verzoeken die niet aan deze criteria voldoen. Wij zullen Persoonsgegevens die in een Geldig Verzoek worden verstrekt alleen gebruiken om u te verifiëren en uw verzoek te voltooien.

U kunt een Geldig Verzoek indienen door een e-mail te sturen naar [email protected]

U kunt ook een agent (een "Gemachtigd Agent") machtigen om uw rechten namens u uit te oefenen. Om dit te doen, moet u uw gevolmachtigde agent schriftelijk toestemming geven, en wij kunnen uw gevolmachtigde agent om een kopie van deze schriftelijke toestemming vragen wanneer hij/zij een verzoek indient om uw rechten namens u uit te oefenen.

Wij zullen u niet discrimineren wegens het uitoefenen van uw rechten onder de CCPA/CPRA.

We zullen u niet discrimineren wegens het uitoefenen van uw rechten onder de CCPA/CPRA. We zullen u onze goederen of diensten niet ontzeggen, u geen andere prijzen of tarieven in rekening brengen, of u goederen en diensten van een lagere kwaliteit leveren als u uw rechten onder de CCPA/CPRA uitoefent. Wij kunnen echter verschillende niveaus van onze Diensten aanbieden zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensprivacy (inclusief de CCPA/CPRA) met verschillende prijzen, tarieven of kwaliteitsniveaus van de goederen of diensten die u ontvangt in verhouding tot de waarde van de Persoonsgegevens die wij van u ontvangen.

Klachten en Grieven

Klachten of bezwaren over ons gebruik van Persoonsgegevens, Persoonlijke informatie of Gevoelige Persoonsgegevens en alle mededelingen betreffende de handhaving van uw privacyrechten dienen onverwijld te worden gericht aan onze functionaris voor gegevensbescherming Klachten.

Contact - 

Attn: Functionaris voor gegevensbescherming

E-mail ID - [email protected]

Bijwerkingen van ons beleid

Wij kunnen ons Privacybeleid wijzigen of bijwerken. Wij zullen u op de hoogte stellen van wijzigingen in dit Privacybeleid, indien van toepassing, en de datum "Laatst gewijzigd" bovenaan dit Privacybeleid bijwerken. Gelieve ons Privacybeleid van tijd tot tijd te herzien.

laadlogo